Reactie 1

Youtube reactie

De wegen langs de noordkant van het plan, grenzend aan de zuidkant van het park, doen afbreuk aan het park voor de wandelaars en fietsers die er doorheen gaan. Zij hebben het zicht op verkeer en geparkeerde auto’s. Kan dit niet anders? De doodlopende dwarsweggetjes vanaf de verharde hoofdweg, zoals in het schetsontwerp, bieden een mooiere oplossing.

Antwoord IMOSS

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om wegen aan te leggen op deze positie in het plan. De ambitie is om de ‘Fruitlaan’, de hoofdweg, te verharden inderdaad. De zijwegen worden ook verhard met klinkers. Daarna vertakt de wegenstructuur naar een padenstelsel waarover auto’s en hulpdiensten kunnen bewegen. In de uitwerking van het inrichtingsplan zullen wij nadrukkelijk rekening houden met deze opmerking.

Youtube reactie

Er worden bomen gekapt. Geldt dat ook voor de al 30 jaar oude bomen die tussen het park en de toekomstige woonwijk staan? Dit is een mooie rij met verschillende hoge bomen. Kap van deze bomen zou het parkbeeld ernstig aantasten. Bovendien is het ecologisch gezien geen goede optie. Beter is het als deze bomen worden geïntegreerd in het plan zoals bij de bomen aan de noordkant van Helbergen 1.

Antwoord IMOSS

De populieren worden gekapt omdat ze, gezien hun slechte conditie, én het ophogen van de dijkvoet niet te handhaven zijn. In het park, dat al is aangelegd, zijn al veel bomen extra geplant in de eerste fase van dit project, vooruitlopend op deze kap. Ook een deel van de beplanting langs het fietspad aan de zijde van de dijk is vanwege het ophogen niet te handhaven. Aan de zijde van de Laan naar Eme worden alle bomen gespaard. Daarnaast worden veel bomen aangeplant in het nieuwe plan.

Youtube reactie

Is de rondlopende weg aan de noordkant van dit plan een doorgaande weg zodat auto’s rondjes kunnen rijden? Dat zouden we zeer afraden omdat zo veel verkeer ontstaat vlak langs het park, onder meer met af- en aanrijdende bestelbusjes en personen die per auto de wijk eens willen bekijken. Of is het middelste deel, dat op de tekening wat smaller lijkt, een fiets/wandelpad en niet toegankelijk voor auto’s? Het betekent wel dat auto’s en bestelbusjes daar moeten keren, en die rijden nogal eens tegen een lantaarnpaal en door de grasbermen, zoals we merken in de Laan van Neder Helbergen.

Antwoord IMOSS

Nee, zeer zeker niet. Het uitgangspunt is een autoluwe wijk. Er is alleen bestemmingsverkeer naar de woning. De inrichting van het gebied is gericht op fiets- en loopverkeer. In het definitief inrichtingsplan worden boogstralen en keercirkels gehanteerd zodat bestemmingsverkeer op een verkeersveilige wijze door het gebied kan bewegen. Wel moet er een noodverbinding voor hulpdiensten gemaakt worden. Maar deze is in de normale situatie afgesloten door een paal of iets dergelijks, zodat sluipverkeer niet heen en weer kan.

Youtube reactie

Eerder vroegen we al of er sprake is van projectbouw voor de 2-onder-1-kapwoningen. Klopt het dat daar geen sprake van is?

Antwoord IMOSS

Er zijn 2-onder-1-kap woningen opgenomen in het verkavelingsplan. Het gaat om acht woningen alle gelegen aan de ‘Fruitlaan’, de hoofdweg. Het ligt voor de hand om deze dezelfde beeldkwaliteitseisen en kavelpaspoort te geven zodat er een rustig en hoogkwalitatief beeld ontstaat. Daarnaast is het nog niet duidelijk wie woningen gaan bouwen in het plan.

Youtube reactie

Er komen merendeels onverharde wegen. Komen daar grastegels of worden het meer zand- of grindslagwegen? Onze ervaring is dat een zanderige weg bij droog weer zeer stoffig is en stofwolken geeft bij stevige wind, bij nat weer erg modderig wordt en dat er al snel veel kuilen ontstaan.

Antwoord IMOSS

Wij gaan bekijken of het mogelijk is gebakken materialen te hergebruiken. Het idee is om de Fruitlaan te verharden met (gebruikte) gebakken klinkers. De vertakkingen naar de woningen worden bij voorkeur ook uitgevoerd met gebakken klinkers. Het beeld dat we willen maken is smalle weggetjes met gebakken klinkers en het fiets- looppadenstelsel zoals nu in het Park is gebeurd.

Youtube reactie

De dijk wordt verstevigd. Er is ook sprake van verhoging? Wordt het hele terrein opgehoogd? Hoe zit dat precies? Welke consequenties heeft dat voor bestaande begroeiing?

Antwoord IMOSS

Vooralsnog is er geen sprake van verhoging van de dijk, maar ophoging van de dijkvoet. Dit wordt meegenomen in de in het plan. Daardoor moeten de populieren gekapt worden.

Reactie 2

Youtube reactie

Ik vind het filmpje onduidelijk, weet niet wat er met het zwarte wegeltje gebeurt, wil graag wel mijn achteruitgang houden. Ook de parkeerplaatsen achter mijn woning wat gaat daar mee gebeuren.

Antwoord IMOSS

De herinrichting van het fietspad aan de achterzijde van uw woning is maatwerk. In het inrichtingsplan komen we met een voorstel voor de inrichting van het fiets/voetpad naar de dijk en de ontsluiting van de achtertuinen van de Waarden. De parkeerplaatsen verdwijnen daarvoor wordt het gebied groener gemaakt.

Youtube reactie

Hoe wordt straks alles aangevoerd gaat dit via de nieuwe in-uitrit herbergen 2?

Antwoord IMOSS

Jazeker, via een nu nog nader te bepalen nieuwe in-uitrit.

Reactie 3

Youtube reactie

Erg belangrijk is m.i. de aansluiting vanaf de Laan naar Eme en de harenbergweg. Dit vraagt verkeerstechnisch inzicht!

Antwoord IMOSS

Eens, er wordt momenteel onderzocht welke plek het meest geschikt is met een bepaalde inrichting. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met verkeerskundigen en hulpdiensten.

Youtube reactie

De aanpassing van de achteruitgang van de aangrenzende woningen klinkt goed.

Antwoord IMOSS

Dank u wel. De herinrichting van het fietspad aan de achterzijde van uw woning is maatwerk In het inrichtingsplan komen we met een voorstel voor de inrichting van het fiets/voetpad naar de dijk en de ontsluiting van de achtertuinen van de Waarden.

Youtube reactie

Zolang er nog geen plattegrond is met de afmetingen van de opzet, is het moeilijk inschatten hoe het er exact komt uit te zien.

Antwoord IMOSS

Een exact matenplan is af te leiden uit het VO/DO inrichtingsplan dat wij momenteel aan het ontwerpen zijn op basis van de tekeningen die in het filmpje zijn getoond.

Reactie 4

Youtube reactie

Erg blij met een groenstrook achter ons huis maar zou inderdaad wel graag een pad vanuit tuin richting weg naar de dijk willen. Dit i.v.m. met mijn scootmobiel, hiervoor heb ik een tuinhuisje moeten plaatsen.

Antwoord IMOSS

De herinrichting van het fietspad aan de achterzijde van uw woning is maatwerk In het inrichtingsplan komen we met een voorstel voor de inrichting van het fiets/voetpad naar de dijk en de ontsluiting van de achtertuinen van de Waarden.

Youtube reactie

Verder heb ik een opmerking over de verbindingsweg; Het kruispunt Laan naar Eme / Harenbergweg is overdag vaak erg gevaarlijk i.v.m. fietsers naar/van vrijeschool de Berkel. Zou het geen oplossing zijn voor de veiligheid fietsers, voetgangers en overig verkeer van dit kruispunt een rotonde te maken met daarin ook de afslag na fase 2.

Antwoord IMOSS

Er wordt momenteel onderzocht welke plek het meest geschikt is met een bepaalde inrichting. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met verkeerskundigen en hulpdiensten.

Reactie 5

Youtube reactie

De intentie is uitgesproken om de wijk groen te maken. Dat is mooi, maar zoals het vaak gaat: eerst moet het groen wat er is weggekapt worden. Wij zouden het zeer op prijs stellen als die neiging beheerst wordt en er zorgvuldig wordt omgegaan met wat er groeit en bloeit. Een boom is snel omgehakt, maar wat komt ervoor terug en hoelang duurt dat wel. We accepteren het als een al langer vaststaand feit dat de hoge populieren langs de dijk zullen moeten verdwijnen. Echter tussen de begroeiing langs het pad staan tenminste een tiental bomen die het waard zijn om behouden te blijven. Bovendien is er op het bouwterrein in de laatste jaren ook al wat opgeschoten (vruchtbomen) wat wellicht zou kunnen blijven staan of verplaatst. Uitgangspunt is blijkbaar dat het pad blijft bestaan. Daarmee is in belangrijke mate aan onze wens voldaan, maar het is momenteel een fietspad. We hebben aangegeven dat het ook veelvuldig door voetgangers wordt gebruikt. Dit gezamenlijk gebruik is onwenselijk en dat zou in de nieuwe situatie vermeden kunnen worden door een gescheiden voetpad aan te leggen. Dat hebben we niet horen zeggen en dat zien we ook niet getekend.

Antwoord IMOSS

Wij denken dat er kansen zijn om bestaand groen in te passen in wat wij noemen de Fruitlaan, de hoofdweg. In het VO/DO inrichtingsplan kunnen we daar een definitieve uitspraak over doen. Van het bestaand groen lang het fietspad hebben wij gezien dat er vitale en gecultiveerde bomen staan die zeker kunnen worden behouden. In het voorlopig ontwerp maken we een voorstel voor te behouden en te kappen bomen/beplanting. De herinrichting van het fietspad aan de achterzijde van uw woning is maatwerk. We zijn in het inrichtingsplan aan het kijken naar een gescheiden opzet van deze twee verkeersgebruikers. In het VO/DO inrichtingsplan kunnen we daar een definitieve uitspraak over doen.

Youtube reactie

Ook onduidelijk is de aansluiting van het pad c.q. de paden op de Harenbergweg en de IJssel-dijk. Op de tekening is een aansluiting te zien op de toegangsweg naar de nieuwe wijk. Er moet echter wel een duidelijke scheiding komen van auto- en fietsverkeer en voetgangers. Onlangs is ten koste van 6 eiken een verbinding aangelegd vanuit de wijk fase 1 9Laan met de Laan naar Eme, die vooral voor de uitrijdende auto als een verbetering kan worden gezien, maar vooralsnog voor fietsers en vooral voetgangers eerder een barrière. Het lijkt erop dat dit een voorbeeld is van hoe het niet moet. Hebben de auto’s van de bewoners toegang tot de nieuwe wijk en zo ja, hoe en in welke mate, blijft nog een vraag waarop eerst antwoord moet komen voor er een duidelijk wegenplan kan worden gemaakt.

Antwoord IMOSS

Een exact matenplan is af te leiden uit het VO/DO inrichtingsplan dat wij momenteel aan het ontwerpen zijn op basis van de tekeningen die in het filmpje zijn getoond. Het uitgangspunt is een autoluwe wijk. Er is alleen bestemmingsverkeer naar de woning. De inrichting van het gebied is gericht op fiets- en loopverkeer. In het definitief inrichtingsplan worden boogstralen en keercirkels gehanteerd zodat bestemmingsverkeer op een verkeersveilige wijze door het gebied kan bewegen.

Youtube reactie

Wij hebben ook de verlichting als aandachtspunt opgevoerd. Het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden, aangezien de verlichting sfeerbepalend is, zeker in de eerste jaren als het allemaal nog niet zo groen is. Er zou ons inziens wat anders moeten komen dan de sterke lampen op hoge palen zoals in fase 1. Als ook nog de bewoners uitbundig gebruik maken van buitenlampen dan kan van lichtvervuiling worden gesproken, die afbreuk doet aan het genot van de vaak bijzondere natuurbeleving aan de IJssel onder de Grote Beer.

Antwoord IMOSS

Wij stellen dezelfde bescheiden (4 meter hoge) lantaarnpaal voor zoals ook in fase 1 met een armatuur dat het licht zoveel mogelijk naar beneden schijnt. E.e.a. volgens het verlichtingsbeleid van de gemeente. Wij vinden het belangrijk om qua vormgeving niet te veel af te wijken van de uitgangspunten van fase 1 om Park Helbergen als geheel een eenduidig uitstraling en sfeer te geven