Begin februari 2017 is gestart met de aanleg van het vuilwaterriool op Helbergen. Er komt één buis in de grond, want het schone hemelwater wordt bovengronds afgevoerd.

Er komen aansluitingen op het riool tot aan de erfgrens. De aannemers die straks de woningen gaan bouwen kunnen daarop aansluiten. Ook wordt direct de bouwweg aangelegd voor het bouwverkeer, zodat de kavels straks goed bereikbaar zijn.

Gemeente Zutphen en Waterschap werken nu al samen aan nog betere dijken Park Helbergen
Er wordt een laag klei aangebracht aan de binnenkant van de dijk. De dijk wordt niet opgehoogd, maar er komt een laag van 50 cm klei op het schuine gedeelte van de dijk en aan de onderkant van de dijk worden de kavels iets opgehoogd.
Er zijn verschillende redenen om dit (nu) te doen: De laag die we aanbrengen is ook de laag waarin de eigenaren van de dijkwoningen op Park Helbergen struiken, bestrating e.d. mogen aanbrengen. Een andere reden is dat op het moment dat er in de toekomst een dijkverzwaring gepland staat de verzwaring aan deze kant van de dijk reeds gerealiseerd is. Dat is natuurlijk een voordeel omdat dan de tuinen en erfafscheidingen niet meer hoeven te worden aangepast. Het aanvullen is een gezamenlijk initiatief tussen gemeente en Waterschap en wordt dan ook door beide partijen gefinancierd.

De nutsbedrijven starten direct daarna (begin maart) met de aanleg van kabels en leidingen. Naar verwachting kunnen de kavels eind mei worden voorzien van bouwstroom. Er worden kabels en leidingen aangebracht voor water, gas, elektra en glasvezel.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het woonrijp maken. Gedacht kan worden aan het bestek met tekeningen voor de inrichting in de eindsituatie met straatwerk, openbare verlichting, beplanting e.d.