LB-Zutphen-Park-Helbergen-DO-boekwerk-definitief-LR-69

Aantrekkelijkheid van locatie Helbergen vergroten

Op dit moment ligt het centrale en noordelijke deel van Helbergen er nog wat rommelig bij. Op verschillende plekken liggen bulten met zand of zwarte grond in depots en hier en daar zijn nog doelpalen of lichtmasten zichtbaar. De gemeente wil graag op korte termijn de aantrekkelijkheid van locatie Helbergen vergroten en heeft daarom een aantal werkzaamheden naar voren geschoven. Zoals de inrichting van het park in het centrale gedeelte. Dit moet aangelegd worden voordat met de verkoop en bouwwerkzaamheden op het noordelijke deel van Helbergen wordt begonnen. De bomen en planten in het park kunnen zo lekker groeien en bloeien los van de voortgang van de huizenbouw. De openstelling van het park is ook niet afhankelijk van de voortgang van de huizenverkoop en –bouw. Bijkomend voordeel is dat vanwege de (gefaseerde) kap van een aantal bomen op deze manier een zo geleidelijk mogelijke aanpassing van het terrein gerealiseerd wordt. In totaal ligt er nu ongeveer 8.000 m3 zand en grond in verschillende depots op het terrein. Deze zijn afkomstig van andere projecten in Zutphen en het voordeel is dat dit materiaal dus niet meer hoeft te worden ingekocht. De opgeslagen materialen zullen binnen enkele maanden worden verwerkt op het terrein. Een mooi voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling en inrichting.

Een complexe klus
Er zijn een aantal factoren die de uitvoering van dit werk redelijk complex maken. Door de invloed van de IJssel door de eeuwen heen varieert de opbouw van de bodem bijvoorbeeld heel sterk, van fijn klei tot grof grind. Dit worden ook wel de geomorfologische eigenschappen genoemd. Een andere factor is de hoeveelheid aan functies waar het gebied straks aan moet voldoen: Bomen en planten moeten goed gedijen, een wadi die een functie heeft in de afwatering maar ook als moerasstrook, bloemrijk grasland en wandelpaden, maar ook bouwkavels, wegverharding en opritten. Tel daar de verschillende kwaliteiten en eigenschappen van de materialen in de depots bij op en het is duidelijk dat er veel wordt gevraagd van de aannemer die dit bijzondere werk mag uitvoeren. Een goede aannemer houdt namelijk rekening met al deze eigenschappen en kiest voor een uitvoeringsmethode waarbij het park zich optimaal kan ontwikkelen en de bouwkavels aantrekkelijk zijn voor de verkoop.

LB-Zutphen-Park-Helbergen-DO-boekwerk-definitief-LR-154
Selectie aannemer
Voor het selecteren van een aannemer is daarom een aanbesteding gehouden op een niet zo’n gebruikelijke manier. Er zijn 2 aannemers geselecteerd om in te schrijven op dit werk, waarvan bekend is dat ze goede kennis en ervaring hebben met natuurbouw en met civiele techniek. Deze aannemers zijn uitgenodigd en hen is bekendgemaakt dat het criterium waarop de opdracht zal worden gegund niet de laagste prijs is, maar een combinatie van kwaliteit en prijs. De kwaliteit is in dit geval geen extra “plusje” maar telt zwaar mee bij de gunning van het werk. Voorafgaand aan de inschrijving is er een aanwijs ter plaatse gehouden. De aannemers zijn (onafhankelijk van elkaar) ter plaatse uitgenodigd en op locatie Helbergen is uitleg gegeven en gelegenheid om vragen te stellen. Het is de aannemer daarmee niet alleen duidelijk “hoe” werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd maar vooral “waarom” het ontwerp op deze manier tot stand is gekomen. Op 8 april hebben de aannemers een kort “plan van aanpak” ingediend. Op maximaal 2 A4’tjes hebben ze aangegeven welk materieel ze in willen zetten en op welke wijze de natuurwaarden worden gecreëerd (de kwalitietseisen). Voor het beoordelen van het plan van aanpak door de gemeente is het van belang dat dit (aantoonbaar) objectief gebeurt en daarom zijn de plannen geanonimiseerd voordat de beoordelingscommissie de waardering in de vorm van een cijfer heeft toegekend. De logo’s en namen zijn verwijderd door een onafhankelijke medewerker en de plannen hebben een unieke code gekregen. Voor de waardering van het plan van aanpak geldt dus: hoe hoger het cijfer, hoe groter de kans dat de combinatie prijs-kwaliteit gunstig uitvalt en de aannemer de opdracht krijgt. Op 10 april heeft de aanbesteding plaatsgevonden: eerst is de enveloppe met de code geopend, zodat duidelijk werd wie welke waardering heeft gekregen. Aansluitend zijn de enveloppen met de inschrijfprijzen van de aannemers geopend en voorgelezen. De combinatie van kwaliteit en prijs is direct zichtbaar gemaakt via een Excelbestand op het beeldscherm. De winnaar van de aanbesteding was de aannemer met het beste plan van aanpak en met de hoogste prijs. De hogere kwaliteit weegt zwaarder dan de lagere inschrijfprijs.

De gemeente hoopt en verwacht dat de aannemer op korte termijn kan starten met de aanleg van een bijzonder natuurpark in een bijzonder gebied.