Samen met betrokken inwoners en verschillende partijen is gekeken naar hoe dit gebied het beste ingericht kan worden en wat daar voor nodig is. Als volgende stap in deze ontwikkeling moeten de overgebleven populieren langs de IJsseldijk gekapt worden. Besloten is om deze winter, voor het nieuwe broedseizoen, deze populieren te kappen. Bij de nieuwe inrichting van de dijk en de ontsluitingsweg komen meer bomen en ook andere soorten planten terug.

De gemeente bespreekt de gewenste inrichting van Park Helbergen fase 2 met omwonenden en andere partijen. Vanwege de coronamaatregelen gebeurt dit digitaal. De bomenrij langs de IJssel wordt niet in een keer gekapt, dit gebeurt in fases. In fase 1 van Park Helbergen is enkele jaren geleden een bomenrij gekapt. Nu zijn de overgebleven populieren aan de beurt.

Veiligheid en meer biodiversiteit

De overgebleven populieren langs de IJsseldijk zijn in de jaren ‘50 geplant. Deze populieren zijn in een slechte conditie. Hierdoor is de kans groot dat takken afbreken. Met de kap voorkomen we gevaarlijke situaties voor wandelaars en fietsers.

De nieuw te planten bomen en struiken zijn niet alleen maar een vervanging van de huidige bomenrij. Wij zorgen, samen met omwonenden en in overleg met de Bomenstichting Zutphen, voor meer beplanting en veel variatie: dit is goed voor bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. Door verschillende soorten aan te planten voorkomen we bovendien dat grote hoeveelheden bomen of planten in de toekomst uitvallen door ziektes en plagen.

Kapvergunning

Op basis van de Bomenverordening is voor de kap van de populieren geen vergunning nodig, omdat het hierbij gaat om een herstructureringsplan. Voor Park Helbergen (fase 1 en 2) geldt een vastgesteld én onherroepelijk bestemmingsplan. In 2020 heeft een bureau ecologisch onderzoek gedaan naar vleermuizen. Uit dit onderzoek blijkt dat Helbergen geen vaste rust- of voortplantingsplaats is voor vleermuizen.

Inmiddels zijn de bomen gekapt, hierbij een foto-impressie