Stand van zaken Park Helbergen

 
Na een nuttig en leerzaam participatie- en adviestraject is het Voorlopig Ontwerp omgezet in een Definitief Ontwerp en goedgekeurd door het college van B&W. Een uniek en speciaal traject omdat de gemeente Zutphen voor de ontwikkeling en invulling van dit gebied advies heeft gevraagd aan omwonenden en andere belangstellenden. Samen wordt zo vorm gegeven aan de toekomst van Helbergen.
 
De gemeente is niet alleen trots op het fraaie resultaat zoals u kunt lezen en zien in het Definitief Ontwerp maar is ook vooral blij met ‘de weg ernaartoe’. Dit was een experiment en leerproces voor de gemeente Zutphen. Vraaggericht ontwikkelen en burgerparticipatie waren naast het inhoudelijke eindresultaat als proces ook twee belangrijke doelen.

 

 
Voorlopige planning
Dinsdag 16 december jl. heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan Park Helbergen, inclusief beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen. Vanaf 18 december heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. De gemeente Zutphen is nu aan het bekijken of en zo ja, welke zienswijzen er binnen zijn gekomen.
 
Ondertussen zijn er al diverse werkzaamheden te zien op Park Helbergen. Van grondvoorbereiding, tot voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke invulling en het natuurgedeelte. Kijk hier voor een actueel overzicht wat er wanneer staat te gebeuren.
 
Vaststelling bestemmingsplan 7 april
In het forum op 7 april jl. hebben diverse gemeenteraadsleden hun lof uitgesproken voor de vernieuwende werkwijze en aanpak bij PArk Helbergen. ‘Het resultaat mag er wezen en goed dat er zoveel inbreng van buitenaf is geweest’. Het college van B&W is uiteraard blij met de waardering voor het proces. Dezelfde avond nog is het bestemmingsplan Helbergen goedgekeurd door de raad en hiermee definitief vastgesteld.