Wat is de huidige stand van zaken op Park Helbergen?
+

Voorlopige planning
Dinsdag 16 december 2014 heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan Park Helbergen, inclusief beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen.
Vanaf 18 december ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder krijgt gedurende zes weken de gelegenheid om een zienswijze op het plan in te dienen.

Kan ik nog ergens over mee praten?
+

Nee op dit moment is het burgerparticipatie traject Park Helbergen afgerond. De adviesgroep is ontbonden.
U kunt het ontwerp bestemmingsplan Park Helbergen inkijken. Vanaf 18 december ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage.
Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder krijgt gedurende zes weken de gelegenheid om een zienswijze op het plan in te dienen.