1. Opening/ welkom door Chantal
Chantal heet een ieder welkom en legt de rollen van Han (technisch voorzitter van de avond), Robert (inhoudelijke presentatie) en haarzelf (proceskant van het traject) uit.

2. Korte toelichting op proces tot nu toe door Chantal
Het traject is gestart op 20 maart 2013. Door middel van een andere manier van aanpak van de gebiedsontwikkeling vindt nu de planvorming plaats. Het is een leertraject geweest wat wel heeft geleid tot wat er nu ligt.

Chantal laat ter vergelijking het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan zien dat in het bestemmingsplan Helbergen 2002 staat aangegeven als basis. En ze laat de eerste schets zien van de gemeente die is gemaakt toen is geconstateerd dat het oorspronkelijke plan niet meer realistisch was. Ze benadrukt het verschil met het concept VO dat er nu ligt en is opgesteld in samenspraak.

3. Presentatie concept VO door Robert
De opmerkingen/ vragen op concept VO 18 maart 2014 coalities Wonen en Groen vormen de laatste zaken om het VO af te ronden. Het VO is het raamwerk/ frame om te komen tot de definitieve gedetailleerde inrichting van het plangebied.

  • Geluid van de Laan naar Eme kan door middel van groen worden verminderd. Om na te gaan of er sprake moet zijn van maatregelen om geluid tegen te gaan is eerst akoestisch onderzoek nodig.
  • Is er vraag naar grote, ruim opgezette kavels die zo lang zijn? Er is vraag naar grote, ruime kavels. De lengte is bepaald in het ontwerp, de breedte bepaald de koper zelf. Dit is het spel van vraag en aanbod. De exploitatieopzet en het percentage uitgeefbaar – niet uitgeefbaar is hierin ook bepalend.
  • Groene afscheidingen tussen openbaar gebied en privé is te regelen. Wat er tussen de particuliere kavels gebeurt is niet te regelen.
  • Aantal bouwlagen en kelders in relatie tot m3. Wat belangrijk is, is de verhouding van de woning op de kavel. Een 110% regeling is mogelijk. Wat in ieder geval ook belangrijk is, is het bepalen van de maximale bouwhoogte. In het DO wordt dit duidelijk.
  • Kavelpaspoorten zijn leidend en hard.
  • Populieren: in het eindbeeld zijn de populieren weg. Er zijn veel afhankelijkheden ten aanzien van de populieren. Zoals: veiligheid ten aanzien van de bomen zelf, veiligheid irt ophogen van de dijk, ontwikkeling van het gebied. Dit zal allemaal duidelijk moeten worden bij het DO.
  • Intentie voor de populieren is kijken wat er per fase kan en mogelijk is binnen de kaders.
  • Let op met fietsen door het park in oost-west richting.
  • Dijkwoningen zijn anders qua beeld en opzet dan de andere woningen. Ze moeten niet het zicht blokkeren, er is zoveel mogelijk groen tussen de blokken aanwezig, verhoudingen van de woningen op de kavels moet blijven kloppen. Wat er mogelijk zal zijn komt in het DO. Het front naar en vanaf de IJssel is wel beeldbepalend. Ook hiervoor zal in overleg met welstand gekeken worden naar de kavelpaspoorten.

4. Vervolg: van concept VO naar VO en DO
Naar aanleiding van de avond worden de opmerkingen meegenomen in het VO. Alle opmerkingen worden in ieder geval bijgevoegd, zodat duidelijk is wat de opmerkingen/ vragen waren.

Het VO wordt aan het college voorgelegd. Daarna wordt gestart met het maken van het DO. Dat zal de basis vormen voor het bestemmingsplan en de exactere exploitatieberekening.

Om het DO te maken wordt 1 adviesgroep ingesteld bestaande uit potentiële kopers, belangstellenden, belanghebbenden, omwonenden, stichtingen e.d. Het is de bedoeling dat deze adviesgroep, binnen de spelregels van de adviesgroep, als één van de adviesorganen voor het college zal functioneren (zie binnenkort de website www.parkhelbergen.nl). Het ligt in de bedoeling om twee bijeenkomsten te organiseren om tot het DO te komen. Daarnaast worden de andere adviesorganen geraadpleegd in het traject. Bijvoorbeeld: Welstand, Waterschap, Rijkswaterstaat en Provincie en andere experts die nodig zijn voor de uitwerking in het DO.

Het is de bedoeling met een aantal weken het VO vast te stellen en voor het zomerreces het DO vast te stellen. Na de zomer kan het bestemmingsplan in procedure.

Binnenkort verschijnt de eerste nieuwsbrief en wordt de website gelanceerd.